Ogłoszenie z dn. 12 kwietnia

DRODZY RODZICE

Ukazało się Rozporządzenie MEIN z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021r.

Z poważaniem A.Malacka

Ogłosznie

Szanowni Państwo,

9 kwietnia 2021 r. nastąpi, zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia w terminie od godz. 8.00 9 kwietnia do godz. 15.00 16 kwietnia potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do wskazanej jednostki. Niezłożenie potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Na stronie naborowej http://www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl/ w zakładce „Pliki do pobrania” jest dostępny formularz potwierdzenia woli. Należy go pobrać, wypełnić odręcznie, podpisać, a skan  formularza odesłać pocztą elektroniczną na adres przedszkola (lista adresów e-mailowych przedszkoli i szkół znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania”). Można także wydrukowany i podpisany formularz wrzucić do skrzynki wystawionej przed drzwiami przedszkola/szkoły. Końcowy termin składania potwierdzenia woli to 16 kwietnia godz. 15.00. Lista kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym zostanie opublikowana 21 kwietnia o godz. 12.00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z przedszkolem/szkołą do której został zakwalifikowany kandydat biorący udział w procesie rekrutacyjnym.

OGŁOSZENIE

KOCHANI RODZICE

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówek systemu oświaty informuję,  że w dniach od 29 marca 2021 do 11 kwietnia  2021 realizujemy opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci rodziców pracujących w placówkach wykonujących działalność leczniczą lub realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Uprawnieni rodzice proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do placówki załączonego wniosku.

Z poważaniem Anna Malacka