Historia i teraźniejszość

Miejskie Przedszkole nr 27 powstało w roku 1990 jako Zespół Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Siedlcach. Placówka rozpoczęła swoją działalność  8.10. 1990r. Stanowisko dyrektora Przedszkola objęła mgr Bogumiła Jakimiak.

Przedszkole początkowo liczyło cztery oddziały. W następnym roku 1991/1992 Przedszkole Nr 27 zostało przeniesione do oddzielnego nowo wybudowanego lokalu przy ul. Karpackiej 2. Powołano zastępcę dyrektora p. T. Zbucką. Otworzono oddział żłobkowy i 2 oddziały dla dzieci 6-letnich. Przedszkole działało z 6 oddziałami.
W uroczystości otwarcia przedszkola uczestniczyły władze miasta. Od września roku szkolnego 1992/1993 Miejskie Przedszkole nr 27 rozpoczęło swą działalność powiększone o 2 oddziały  zerówek, prowadzonych w systemie szkolnym. Z końcem roku szkolnego odeszła dotychczasowa dyrektor mgr B. Jakimiak. Z dniem 1.09.1997 na stanowisko dyrektora powołano mgr Annę Malacką. Rok szkolny 2000/2001 zaowocował uchwaleniem Statutu przedszkola, najważniejszego dokumentu prawnego, który reguluje funkcjonowanie i na którym opiera się działalność placówki.

Aktualnie Miejskie Przedszkole nr 27 jest jednostką budżetową Miasta Siedlce. Według statutu,dziś  przedszkole używa nazwy Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach.  jest placówką publiczną, organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Siedlce, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Placówka zapewnia swoim wychowankom przede wszystkim wychowanie, edukację przewidzianą w podstawie programowej, opiekę, bezpieczeństwo i poszanowanie praw dziecka  i rodziców.

Ułatwienia dostępu