W grupie Misie w każdy wtorek odbywają się zajęcia prowadzone  metodą MDS

. Pracujemy na programie ,,Od wierszyka do rysunku’’ Na każdych zajęciach w formie zabaw dzieci poznają jeden  prosty wzór graficzny i odpowiedni do niego wierszyk. W trakcie zajęć dzieci wielokrotnie mówią wierszyk wystukując jego rytm za pomocą dłoni lub instrumentów muzycznych i odwzorowują nowo poznany wzór różnorodnymi technikami np.: dotykanie fakturowych kart,  pisanie flamastrem, palcem na tacy z kaszą, piaskiem lub dłonią w powietrzu.

Struktura zajęć charakteryzuje się dużą różnorodnością i wielo-zmysłowym poznawaniem kolejnego wzoru, co sprzyja dużemu skupieniu uwagi, zainteresowaniu dzieci i aktywnym uczestniczeniu w zajęciach

Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz na wzór francuskiej Metody Le Bon Depart. Założeniem Metody Dobrego Starty (MDS) jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania miedzy tymi funkcjami.

Cele metody:

  • jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego,
    • kształcenie lateralizacji,
    • kształcenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
    • koordynowanie czynności wzrokowo – słuchowo – ruchowych.

Efektem ćwiczeń jest usprawnianie uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Dzięki temu dziecko osiąga prawidłową orientację czasowo-przestrzenną, szybciej uczy się pisać i czytać. MDS kształci też zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, a zespołowa forma zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci, które mają trudności w przystosowaniu społecznym lub są zaburzone emocjonalnie.