Statut

Statut

Miejskiego Przedszkola Nr 27

z Oddziałami Integracyjnymi

w Siedlcach

 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze );
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35);
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 283);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze );
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zm.);
 • Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 ze zm,);
 • Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942);
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. nr 3 poz. 28);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 r. poz. 1257);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2014 r. poz. 1157);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 poz. 1270).

§1

 

 1. Przedszkole używa nazwy „Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach, u1.Karpacka 2”.
 2. Siedziba przedszkola mieści się w Siedlcach przy ulicy Karpackiej 2.
 3. Przedszkole jest placówką publiczną.
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Siedlce, zwane w dalszej części statutu „organem prowadzącym”.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Siedlcach.
 6. Na wniosek rady przedszkola lub rady pedagogicznej – organ prowadzący może nadać placówce imię.

 §2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty, oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

1a. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych, podejmuje działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadanie się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 • kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych (nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci, które jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytny ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka);
 • umożliwienie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych;
 1. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
 • wychowanie przez sztukę – muzyka i różne formy aktywności muzyczno – ruchowej;
 • wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 • tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania);
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
 • przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;
 • przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się językiem migowym.

3a. Przedszkole realizuje, wynikające z powyższych celów zadania, z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, poprzez:

 • zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • umożliwienie realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie;
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
 • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć; nabywanie przez dziecko kompetencji językowej;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • zapewnienie dziecku warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, rozwijanie jego sprawności ruchowej oraz kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa;
 • prowadzenie działalności diagnostycznej, dotyczącej rozwoju wychowanka; a w przypadku dziecka niepełnosprawnego zapewnienie mu opieki, edukacji i rewalidacji ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, przychodnią rehabilitacyjną i innymi instytucjami w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej;
 • szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w koncepcji rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych;
 • zapewnianie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.
 1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i ich rodzin. (Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach):
 • przedszkole organizuje na wniosek rodziców i zgodnie z opiniami poradni psychologiczno-¬pedagogicznej zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257);
 • w ramach powołanego zespołu dyrektor – po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego poprzez zatwierdzenie zmian w arkuszu organizacyjnym – zatrudnia specjalistów niezbędnych do prowadzenia wszechstronnych oddziaływań terapeutycznych: logopedę, psychologa, pedagoga specjalnego, rehabilitanta, terapeutę terapii sensorycznej;
 • praca zespołu przebiega zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną;
 • pracami zespołu kieruje koordynator, wybrany spośród specjalistów;
 • zespół wczesnego wspomagania opracowuje program pracy terapeutycznej indywidualnie dla każdego dziecka i jego rodziny;
 • zespół dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania zgodnie z zasadami zaopiniowanymi przez Radę pedagogiczną na pierwszym plenarnym posiedzeniu w danym roku szkolnym.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności z:
 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z zaburzeń komunikacji językowej,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 • diagnozowaniu przyczyn problemów wychowawczych i edukacyjnych.
 1. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści pracujący w przedszkolu: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej.
 2. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, terapii integracji sensorycznej, porad i konsultacji dla rodziców, warsztatów i szkoleń, natomiast w oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo pedagoga wspierającego.
 3. W zakresie umożliwienia dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:

1) przedszkole organizuje – zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30.06. 1999r. (Dz.U Nr 67 z dnia 17 sierpnia 1999r.) i na życzenie rodziców – naukę religii;

2) zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17.01.2000r. (Dz.U Nr 2 poz.20), czas trwania religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci;

3) religia należy do zajęć prowadzonych dodatkowo. Dzieci nieuczęszczające na religię mają w tym czasie zapewnioną opiekę nauczycielki.

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.

9a. W trakcie wycieczek wyjazdowych dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego opiekują się rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo i inni). Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo tych dzieci podczas całej wycieczki.

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
 • jednego nauczyciela w przypadku 5-cio godzinnego czasu pracy oddziału;
 • dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-cio godzinnego czasu pracy oddziału;
 • w grupie trzylatków może być dodatkowo zatrudniona pomoc nauczyciela;
 • w ramach wspierania funkcji opiekuńczej, do każdej grupy przydzielona jest na okres całego roku szkolnego jedna woźna oddziałowa;

11.W przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu nauczycielka powiadamia o zaistniałym fakcie rodziców (prawnych opiekunów). Po uzyskaniu informacji telefonicznej rodzice niezwłocznie odbierają dziecko z przedszkola. Do czasu przybycia rodziców po chore dziecko przebywa ono w sali z grupą dzieci pod opieką pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej.

12.W trakcie wycieczek wyjazdowych grupą opiekują się dwie nauczycielki, którym dyrektor powierzyła prowadzenie oddziału w danym roku oraz przydzielona woźna oddziałowa

1) za zgodą dyrektora i tylko w zakresie czynności samoobsługowych i porządkowych, nauczycielki wspierać mogą rodzice.

 1. Dziecko przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane jest bezpośrednio przez rodziców (prawnych opiekunów). W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice mogą upoważnić na piśmie inną, pełnoletnią osobę podając jej stopień pokrewieństwa i numer dowodu osobistego.

§3

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

 • Organami przedszkola są:
 • dyrektor przedszkola;
 • rada pedagogiczna;
 • rada rodziców.
 1. Rada pedagogiczna, rada przedszkola i rada rodziców uchwalają regulamin swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 2. Każdy organ przedszkola działa i podejmuje decyzje w zakresie swoich kompetencji ustalonych ustawą o systemie oświaty, oraz niniejszym statucie.
 3. Organy przedszkola współdziałają ze sobą i na bieżąco przekazują informacje o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
 4. Przekazywanie informacji odbywa się na zebraniach wyżej wymienionych organów i zebraniu ogólnym rodziców.
 5. Spory pomiędzy organami rozwiązuje dyrektor przedszkola,

1) spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a poszczególnymi organami rozwiązuje organ prowadzący przedszkole.

 

 §4

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 

 1. Dyrektor przedszkola:
 • kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;
 • jest pracodawcą dla wszystkich pracowników przedszkola;
 • jest organem nadzoru pedagogicznego;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
 • Zadania dyrektora przedszkola:
  • kierowanie przedszkolem i reprezentowanie na zewnątrz;
  • tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły;
  • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  • współpraca z Radą Rodziców;
  • kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;
  • inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i dydaktycznych;
  • współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;
  • przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy, planu finansowego, przydziału zajęć dodatkowych nauczycieli , planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej;
  • zapoznawanie Rady Pedagogicznej z planem nadzoru pedagogicznego w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego realizacji;
  • ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowego rozkładu zajęć;
  • przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  • realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
  • opracowywanie i realizowanie planu finansowego przedszkola z zachowaniem dyscypliny budżetowej;
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pacy przedszkola,
  • kontrolowanie przestrzegania przez pracowników pedagogicznych przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki;
  • wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań
  • organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach człowieka i prawach dziecka;
  • umożliwianie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
  • dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych;
  • stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym;
  • dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników,
  • egzekwowanie przestrzegania przez dzieci i pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę przedszkola,
  • opracowywanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola,
  • organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt,
  • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i pracy,
  • współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w przedszkolu, w zakresie uprawnień związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania;
  • egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, pracowników, rodziców i dzieci postanowień statutu;
  • powoływanie Komisji Rekrutacyjnej;
  • wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych;
  • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

2a. Dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

 1. Dyrektor w wykonywaniu swych zadań współpracuje z pozostałymi organami przedszkola. 4. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 2. Wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola.

 §5

RADA PEDAGOGICZNA

 

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 3. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jego przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 5. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku ze sprawozdaniem z realizacji rocznego planu pracy, oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej mogą być:

1) dyrektor;

2) rada pedagogiczna – na wniosek co najmniej 1/3 składu jej członków;

3) organ prowadzący;

4) organ sprawujący nadzór pedagogiczny

 1. Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem.
 2. Osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.
 3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • przygotowanie projektu statutu przedszkola;
 • podejmowanie uchwał wprowadzających zmiany w statucie przedszkola;
 • opracowanie programu rozwoju placówki;
 • zatwierdzenie rocznego planu pracy przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich;
 • uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej;
 • ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy jednostki.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje:
 • projekt planu finansowego placówki na dany rok składany przez Dyrektora;
 • wnioski dyrektora o nagrody i wyróżnienia dla pracowników;
 • projekt organizacji pracy placówki na dany rok szkolny;
 • przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi;
 • propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i czynności dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego – harmonogram uroczystości
 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora.
 2. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste.

 §6

RADA RODZICÓW

 

 1. Rada rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
 2. Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 4. W wyborach, o których mowa w ust 26, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • W przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa w preliminarzu wydatków na dany rok szkolny.
 2. Rada Rodziców nie może samodzielnie reprezentować przedszkola na zewnątrz.

9.Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności:

1) opiniuje program rozwoju placówki;

2) wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola.

 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

11.Wyboru członków do rady rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń.

 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, oraz wybiera przewodniczącego.
 2. Zebrania rady są protokołowane.
 3. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki.
 4. Do udziału w posiedzeniach zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.
 5. Powstanie rady rodziców pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola na wniosek następujących podmiotów:

1) rady pedagogicznej;

2) rady rodziców.

 1. W przedszkolu może tworzyć się rada przedszkola.

1) W placówce w której działa rada przedszkola – tworzy się jej regulamin i dołącza do niniejszego statutu.

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci.
 2. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, oraz podnoszenie poziomu placówki.

 

 

 

§6a.

 

 1. W przedszkolu;
 2. liczącym co najmniej 6 oddziałów lub
 3. posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach albo
 4. w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.
 5. Stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze może być utworzone za zgodą organu prowadzącego, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.
 6. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem.
 7. Do obowiązków wicedyrektora należy:
 • organizowanie i kontrolowanie pracy w przedszkolu w zakresie ustalonym przez dyrektora;
 • opracowanie rocznego planu nadzoru pedagogicznego i czuwanie nad jego realizacją;
 • regulowanie zastępstw nauczycieli w wyniku absencji chorobowej;
 • zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności;
 • dokonywanie corocznych kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki dzieci przebywających w przedszkolu;
 • współudział w zapewnieniu należytego stanu higieniczno – sanitarnego placówki, warunków bhp dzieci, oraz nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
 • wykonywanie zadań zleconych przez organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola.

§7

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny codziennie z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.
 2. W okresie wakacyjnym przedszkole pełni dyżur w terminie ustalonym przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola.
 3. Przedszkole zapewnia miejsce dla 178 dzieci.

§8

 

1 Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 2. Istnieje możliwość tworzenia w przedszkolu oddziałów integracyjnych.
 3. Zasady tworzenia oddziałów w przedszkolach organizujących zajęcia dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.
 4. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż sześć oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.
 5. W przedszkolu tworzy się oddziały specjalne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 6. Podstawą przyjęcia dziecka do oddziału specjalnego jest Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z uwagi na autyzm lub niepełnosprawność sprzężoną.
 7. Liczba dzieci w oddziale specjalnym powinna wynosić od 2 do 4.

9.W każdym oddziale specjalnym zatrudnionych jest dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy dodatkowo posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

10.Pracę nauczycieli wspierają specjaliści: psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, tyflopedagog, surdopedagog. Wymiar zatrudnienia specjalistów wynika z potrzeby realizacji zaleceń zawartych w Orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i zatwierdzonego arkusza organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

§9

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną, oraz programów opracowanych przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, dopuszczonych do użytku w placówce przez dyrektora przedszkola.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2a. W przedszkolu, w czasie przekraczającym wyznaczony przez organ prowadzący czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę mogą być realizowane zajęcia dodatkowe. Rodzaj zajęć dodatkowych wybierają rodzice dzieci uczęszczających do dodanej grupy, na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu ogólnym rodziców.

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 • z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
 • z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§10

 

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:
 • czas pracy poszczególnych oddziałów;
 • liczbę pracowników przedszkola;
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;
 • terminy przerw w pracy przedszkola.
 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych.

 

 

§11

 

 1. Organizację pracy przedszkola uwzględniającą prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowanie i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora i zaopiniowany przez radę pedagogiczną.
 2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne i higieniczne, oraz jest dostosowany do założeń programowych.
 • Ramowy rozkład dnia uwzględnia następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
 • co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela;
 • co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze);
 • co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
 • pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację: dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne), pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

§12

 

 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska. Miejskie Przedszkole Nr 27 czynne jest 11 godzin dziennie od 6 do 17.
 2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są z organem prowadzącym i zatwierdzane w arkuszu organizacyjnym pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 3. (uchylony)
 4. (uchylony)
 5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia: sale dla poszczególnych grup, salę rytmiczną do zabaw ruchowych, gabinety specjalistyczne, oraz teren przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem.
 6. Dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z trzech posiłków dziennie z uwzględnieniem norm żywieniowych.
 7. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uiszczają na rzecz przedszkola następujące opłaty:
 • opłatę za czas realizacji świadczeń opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie w wysokości stanowiącej iloczyn stawki ustalonej Uchwałą Rady Miasta i faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej;
 • opłatę za żywienie w wysokości stanowiącej iloczyn stawki żywieniowej za poszczególne posiłki ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola, i liczby zjedzonych w danym miesiącu posiłków.
 1. (uchylony)

8a. (uchylony)

 1. (uchylony)
 2. (uchylony)
 • (uchylony)
 • Opłaty, o których mowa w § 9 ust. 7, Rodzic uiszcza do dnia 10 kolejnego miesiąca w kasie Przedszkola lub przelewem na rachunki bankowe podane do wiadomości Rodziców w umowie zawartej z przedszkolem.
 • W przypadku zapłaty należności na rachunek bankowy Przedszkola za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Przedszkola, zaś Rodzic zobowiązany jest do okazania w terminie określonym w ust. 12 dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu;
 • W przypadku niezapłacenia należności w terminie określonym w ust. 12, Rodzic zobowiązany jest do zapłaty na rzecz przedszkola odsetek w wysokości ustawowej;
 • Zaleganie z opłatami, o których mowa w ust. 7, co najmniej za dwa miesiące stanowi podstawę pozbawienia dziecka możliwości korzystania ze świadczeń Przedszkola – skreślenie z listy wychowanków.

l3. W sprawie szczegółowych zasad korzystania dziecka z opieki w przedszkolu i wnoszonych opłat dyrektor podpisuje z rodzicami dziecka odpowiednią umowę.

 1. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.
 2. (uchylony)
 3. Przedszkole rozszerza swoją ofertę o zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, zabawy logopedyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapia, arteterapia.
 • Aby zorganizować prowadzenie zajęć dodatkowych dyrektor przedszkola może:
 1. powierzyć prowadzenie tych zajęć nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z ich kompetencjami,
 2. zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnego typu zajęć,
 3. podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenia takich zajęć.
 • Na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu ogólnym rodzice wybierają maksymalnie dwie formy zajęć dodatkowych dla swojego dziecka;
 • Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za przedszkole w związku z uczęszczaniem ich dziecka na zajęcia dodatkowe;
 • Za godzinę zajęć dodatkowych uważa się 60 minut;
 • Czas trwania zajęć uzależniony jest od wieku uczestniczących w nich dzieci i wynosi – w grupach dzieci 3-letnich 15 minut, w grupach dzieci 4-5 i 6-letnich 30 minut.

§13

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. (uchylony)
 4. (uchylony)
 5. (uchylony)
 6. Pracownikami administracji są:

1) główny księgowy;

 1. Pracownikami nie będącymi nauczycielami są :
 • intendent;
 • pomoc nauczyciela;
 • woźna oddziałowa;
 • kucharka;
 • pomoc kuchenna;
 • robotnik do prac ciężkich;
 • sprzątaczka.
 1. Do obowiązków głównego księgowego należy:
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej przedszkola, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami;
 • prawidłowe sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
 • terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji księgowej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych;
 • sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym i dokonywanie dekretacji dowodów księgowych oraz pisanie przelewów bankowych;
 • ustalanie i opłacanie podatków i innych świadczeń o podobnym charakterze (np. składki ZUS);
 • sporządzanie list wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i innych świadczeń dla pracowników;
 • kontrolowanie gospodarki żywnościowej i magazynowej przedszkola;
 • prawidłowe gospodarowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym;
 • kontrolowanie legalności dokumentów;
 • opracowywanie preliminarzy i planów finansowych przedszkola;
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników;
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych i dokonywanie ich analizy;
 • naliczanie funduszu socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Do zakresu zadań intendenta w przedszkolu należy:
 • zaopatrzenie przedszkola w żywność i pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt;
 • sporządzanie jadłospisów i nadzorowanie przyrządzania posiłków;
 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z przepisami;
 • odpowiedzialność materialna za powierzone mienie;
 • sporządzanie codziennych raportów żywieniowych według jadłospisu oraz kontrola realizacji norm żywieniowych;
 • odpowiedzialność za zgodność formalno – rachunkową rozliczanych faktur;
 • odpowiedzialność za prowadzenie dziennika żywieniowego, kartotek ilościowo – wartościowych i elektronicznej ewidencji wartościowej majątku przedszkola;
 • zbieranie odpłatności za przedszkole od rodziców;
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych dotyczących żywienia dzieci,;
 • prowadzenie dokumentacji HACCP, kontrolowanie przestrzegania ustalonych zasad i procedur;
 • prowadzeni ksiąg inwentarzowych w formie elektronicznej, protokołów przekazania lub zniszczenia;
 • aktualizacja wywieszek inwentarzowych;
 • uczestniczenie w kasacjach i spisach z natury majątku przedszkola;
 • sprawowanie opieki nad całością inwentarza w pomieszczeniach magazynowych.
 1. (uchylony)
 2. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:
 • pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków poleconych przez nauczycielkę, oraz innych czynności wynikających z rozkładu dnia;
 • utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach troska o zabawki i sprzęt w sali;
 • pomoc nauczycielce podczas zajęć;
 • pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych w łazience, podczas posiłku, przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci oraz wyjściu na spacer.
 1. Woźna oddziałowa obowiązana jest

pomagać dzieciom w czynnościach samoobsługowych;

 • utrzymywać w czystości powierzone jej pomieszczenia, sprzęt i zabawki w Sali;
 • wykonywać czynności związane z podawaniem posiłków oraz leżakowaniem dzieci;
 • łaściwie posługiwać się sprzętem, urządzeniami służącymi do pracy oraz prawidłowo zabezpieczać je przed wyjściem z placówki;
 • dbać o mienie przedszkolne.
 1. Kucharka obowiązana jest:
 • sporządzać zdrowe i higieniczne posiłki;
 • gospodarnie zużywać pobrane produkty z magazynu;
 • prowadzić magazyn podręczny;
 • utrzymywać w stanie używalności i czystości powierzony sprzęt kuchenny, naczynia i pomieszczenia kuchenne;
 • brać udział w ustalaniu jadłospisu.
 1. Do obowiązków pomocy kucharki należy:
 • pomagać kucharce w przygotowywaniu posiłków;
 • utrzymywać w czystości powierzone pomieszczenia i naczynia kuchenne;
 • dokładnie myć i wyparzać naczynia;
 • właściwie korzystać z urządzeń kuchennych.
 1. Pracownik do prac ciężkich zobowiązany jest
 • dbać o stan urządzeń technicznych w przedszkolu;
 • dokonywać bieżących napraw sprzętu, maszyn, urządzeń i zabawek przedszkolnych;
 • zapewnić bezpieczne i prawidłowe używanie sprzętu.
 1. (uchylony)

16a. Do obowiązków sprzątaczki należy:

 • sprzątanie obowiązuje w wyznaczonych przez dyrektora szkoły rejonach, które mogą być zmienione w wypadku konieczności;
 • zauważone uszkodzenia sprzętu i urządzeń zgłaszać u konserwatora;
 • współpraca z użytkownikami pomieszczeń poprzez natychmiastowe reagowanie na bieżące potrzeby przez nich zgłoszone.
 • Wszyscy pracownicy odpowiadają za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci.
 1. Wykonują inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji placówki.

 §13a.

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji zadań statutowych placówki, a w szczególności:
 • ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
 • tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
 • prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i odpowiada za jej jakość;
 • współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno –  pedagogiczną, zdrowotną i inną;
 • prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne dzieci, których celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych swoich wychowanków;
 • z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić analizę jego gotowości do podjęcia nauki w szkole – zwaną diagnozą przedszkolną.
 1. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakty z ich rodzicami w celu:
 • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci;
 • ustalenia form pomocy w dziedzinach wychowawczych wobec dzieci;
 • włączania ich w działalność przedszkola.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa.
 2. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie placówki, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola, zawiadomić pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych,
 3. Nauczyciel realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z bieżącej działalności placówki,
 4. Nauczyciel lub inny pracownik placówki powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia.
 5. W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, a w szczególności udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz prowadzenia i organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz zajęć rewalidacji indywidualnej.
 6. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy:
 • opracowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;
 • prowadzenie dokumentacji każdego dziecka niepełnosprawnego;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb wychowanka;
 • wspieranie uczniów w pracy na zajęciach, by mogły pracować z grupą lub organizowanie zadań zastępczych;
 • motywowanie do pracy dzieci łatwo zniechęcających się, którym brak wiary we własne możliwości;
 • przygotowywanie zmodyfikowanych lub indywidualnych kart pracy i specjalistycznych środków dydaktycznych, ćwiczeń na zajęcia wg indywidualnych potrzeb wychowanków, jeżeli nie mogą wykonywać zadań realizowanych w grupie;
 • współdziałanie z nauczycielami prowadzącymi grupę;
 • współdziałanie ze specjalistami prowadzącymi dzieci będące pod jego opieką;
 • współpraca i wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • współorganizowanie i współprowadzenie z nauczycielkami spotkań z rodzicami (zajęć otwartych, imprez przedszkolnych, uroczystości okolicznościowych).
 1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju wychowanka, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie rożnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dziecka;
 • udział w komisji kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do grup integracyjnych;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy:
 • diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jej wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
 • współpraca z nauczycielami grup i innymi specjalistami w zakresie:
  1. rozwijania zdolności językowych i umiejętności komunikacyjnych wychowanka;
  2. konstruowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem;
 • współpraca z rodzicami:
  1. inicjowanie kontaktów,
  2. przekazywanie rodzicom rzetelnej wiedzy na temat rozwoju mowy dziecka i postępów bądź regresu w terapii;
  3. udzielanie porad i instruktażu z zakresu rozwoju mowy dziecka i jego stymulacji;
 • praca w zespole ds. integracji i wczesnego wspomagania rozwoju.
 1. Do zadań rehabilitanta w przedszkolu należy:
 • objęcie opieką wszystkich dzieci w przedszkolu, które wymagają jego opieki;
 • obserwacja dziecka na terenie grupy i w kontaktach indywidualnych, konstruowanie programów terapii w oparciu o pisemne skierowania i wskazówki lekarza specjalisty;
 • prowadzenie indywidualnych ćwiczeń rehabilitacyjnych wybraną metodą terapii według swoich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności;
 • współpraca z nauczycielami grup i innymi specjalistami w zakresie:
  1. rozwijania u dziecka prawidłowej postawy i nawyków ruchowych;
  2. aktywnego włączania rodziców w proces rehabilitacji i korektywy dziecka poprzez udzielanie instruktażu;
 • aktywny udział w pracach zespołu ds. integracji i wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka;
 • doskonalenie swoich umiejętności zawodowych.
 1. Do zadań terapeuty integracji sensorycznej należy:
 • diagnozowanie dzieci pod kątem rozwoju procesów integracji sensorycznej;
 • na podstawie diagnozy konstruowanie indywidualnych programów terapii SI;
 • wzbogacanie warsztatu swojej pracy poprzez gromadzenie i wykonywanie niezbędnych pomocy;
 • udzielanie wskazówek rodzicom dzieci objętych terapią odnośnie odpowiedniej diety sensorycznej;
 • stały kontakt z wychowawcami, pedagogami wspierającymi – odnośnie postępów dzieci; udzielanie wskazówek;
 • doskonalenie zawodowe – lektura, kursy doskonalące.

 

 

§14

(uchylony)

§15

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziały lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§16

 

W przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

 §17

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 3. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa Ustawa o systemie oświaty.
 4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc w przedszkolu – przyjęć dzieci dokonuje dyrektor.
 5. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:
 6. dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
 7. dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących;
 8. dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
 9. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
 10. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach dziecka, a w szczególności prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego dostarczającego różnorodnych bodźców zgodnie z zasadami pracy z małym dzieckiem, oraz jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi;
 • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
 • wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności;
 • codziennego pobytu na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne;
 • nieskrepowanego uczestnictwa w życiu przedszkola;
 • pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby;
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
 • szacunku dla różnorodnych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, akceptacji jego osoby;
 • przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;
 • stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników przedszkola;
 • zabawy, współdziałania z innymi;
 • snu i wypoczynku;
 • racjonalnego żywienia;
 • regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego;
 • nagradzania wysiłku i osiągnięć;
 • znajomości swoich praw i obowiązków.
 1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:
 • stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielką, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola;
 • bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych;
 • poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych;
 • uczestniczenie w zajęciach dodatkowych, które dla niego wybrali rodzice, jednakże pod warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach.
 1. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu, na początku roku szkolnego.
 3. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej, dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:
 • dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres l miesiąca, a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności;
 • rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole.

 §18

RODZICE

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 • przestrzeganie niniejszego Statutu;
 • respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola, lub upoważnienie na piśmie osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo udziału w ruchu drogowym;
 • terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

1a.Rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać z przedszkola dziecko, jeżeli otrzyma telefoniczną informację od nauczycielki z grupy że dziecko źle się czuje, zachorowało w trakcie pobytu w przedszkolu, ma podwyższoną temperaturę, biegunkę, wymiotuje itp.

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddzia­ływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego, oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności
 • wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielkom oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.
 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
 • zebrania grupowe;
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami;
 • kąciki wytworów prac dziecięcych;
 • zajęcia otwarte;
 • uroczystości okolicznościowe.

§19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową miasta Siedlce.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 4. Dopuszcza się zmiany w niniejszym Statucie w trybie jego uchwalenia.
 5. We wszystkich sprawach przedszkola nieujętych w niniejszym Statucie oraz innych przepisach decydują organy przedszkola w ramach swoich kompetencji.
 6. Uchwały rady pedagogicznej wprowadzające zmiany w Statucie należy sporządzać w odpowiedniej formie przewidzianej dla uchwał.