Opłaty za przedszkole

Drodzy Rodzice – w związku ze znacznym wzrostem cen artykułów spożywczych zmuszeni jesteśmy podnieść z dniem 01.04.2023r. dzienną stawkę żywieniową.
W załączeniu Zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki w przedszkolu.

Pobierz

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za  usługi świadczone przez przedszkole: 
Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem a rodzicem

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/783/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Siedlce, art. 12 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827) oraz § 1 Zarządzenia Nr 9 /2012 r. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach w sprawie ustalenia zasad korzystania z wyżywienia i wysokości stawki żywieniowej, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1
Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku wychowania przedszkolnego obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę:
1) bezpłatnie w czasie ustalonym przez Miasto Siedlce w wymiarze 5 godzin dziennie,
2) świadczeń opiekuńczo – wychowawczych odpłatnie w czasie przekraczającym
czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
3) wyżywienia obejmującego 3 posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek.

§2
1. Rodzic oświadcza, iż dziecko korzystać będzie z wychowania przedszkolnego przez (ilość) godzin dziennie.
2. Rodzic oświadcza, iż dziecko korzystać będzie z wyżywienia w przedszkolu obejmującego (ilość) posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek.
3. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w godzinach pracy przedszkola.

§ 3
1. Rodzic zobowiązany jest do uiszczania na rzecz przedszkola następujących miesięcznych opłat :
1) opłaty miesięcznej za czas realizacji świadczeń, określonych w § 1 pkt 2 w wysokości stanowiącej iloczyn stawki ustalonej w art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, tj. 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego oraz miesięcznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie,
2) opłaty za żywienie w wysokości stanowiącej iloczyn stawki żywieniowej za poszczególne posiłki ustalonej w Zarządzeniu Nr 9/2012 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki, zadeklarowanych przez rodzica posiłków, oraz ilości dni żywieniowych w danym miesiącu.
2. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia opłaty, określonej w ust. 1 pkt 2 w przypadku wzrostu cen zakupu produktów żywnościowych.
3. Zmieniona wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, obowiązywać będzie Rodzica od dnia wejścia w życie zarządzenia Dyrektora Przedszkola ustalającego nową wysokość stawki za żywienie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
4. Informacja o zmienionej wysokości opłat za żywienie zostanie podana do wiadomości Rodzica poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Przedszkola.

§ 4
1. Opłaty, o których mowa w § 3, Rodzic uiszcza z dołu do 10- go dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, w kasie Przedszkola lub przelewem na następujące rachunki bankowe:


Opłata za żywienie
ING Bank Śląski SA Oddział Siedlce
27 1050 1953 1000 0023 5335 3739

Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające ponad podstawę programową
ING Bank Śląski SA Oddział Siedlce
39 1050 1953 1000 0023 4838 8287

Rada Rodziców
PKO BP Siedlce
67 1020 4476 0000 8702 0281 9704

2. W przypadku zapłaty należności na rachunek bankowy Przedszkola za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Przedszkola, zaś Rodzic zobowiązany jest do okazania w terminie określonym w ust. 1 dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
3. Zaleganie z opłatami, o których mowa w § 3, co najmniej za dwa miesiące stanowi podstawę do pozbawienia dziecka możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego – i skreślenia z listy wychowanków (stosownie do zapisu paragrafu 9 ust. 12 pkt 3 Statutu przedszkola).
§ 5
1. Umowa została zawarta na okres od dnia 01 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.
2. Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu określonego w ust.1 w przypadku :
a) skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola
b) w razie pisemnej rezygnacji Rodzica ze świadczeń Przedszkola, która winna być złożona z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem.
3. W miesiącach lipiec i sierpień 2015 r. dziecko może korzystać ze świadczeń dyżurujących przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce zgodnie z harmonogramem dyżurów podanych na tablicy ogłoszeń w terminie do dnia 25 czerwca 2015 r., na wyżej wymienionych zasadach.

§ 6
Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.

§ 7
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ułatwienia dostępu