PROGRAM ZOSTAŁ OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI I RODZICÓW:
E. Celińska- Walendowicz, E. Michalak, H. Potyra-Leśniak, M. Gawdzik,
W. Marczuk, A. Bednarczyk, A. Kowalczyk, W. Socha vel Głaz, A. Dąbrowska,
M. Szustkowska, E. Furmaniak, P. Rudnicki, K. Sprzączak, M. Zamyłko

I. Wstęp
Wychowanie dziecka rozpoczyna się w domu rodzinnym. Przedszkole nie może w wychowaniu rodziny zastąpić, ale może i powinno to wychowanie kontynuować i je ukierunkowywać, wspomagając rodziców w ich pracy wychowawczej.
Przedszkole jako instytucja wychowująca uczy dzieci norm i zasad postępowania oraz kształtuje u nich określone postawy moralne. Nauczyciel wychowawca bierze czynny udział w kształtowaniu osobowości dziecka przygotowując je do samodzielności, do dokonywania właściwych wyborów, odróżniania dobra od zła, ucząc rozwiązywania konfliktów, współżycia z innymi ludźmi.
Praca wychowawcza przedszkola to nie tylko zajęcia dydaktyczne i jednorazowe akcje, ale przede wszystkim codzienne działania, zabawy, wspólne bycie razem   zmierzające do wykształcenia u dziecka umiejętności dobrego funkcjonowania w społeczeństwie.

II. Podstawa prawna
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej, wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 107).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730).
6. Statut Przedszkola.

III. Charakterystyka programu
Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.
Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1).
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (2).
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6.)
Wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt (12).
Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (15).

IV. Warunki realizacji
1. Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne.
2. Zadania wychowawcze będą realizowane w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci.
3. Społeczność przedszkolną jako formę współpracy stanowią dzieci, ich rodzice (prawni opiekunowie) oraz wszyscy pracownicy przedszkola współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu i realizowaniu wyznaczonych zadań.
4. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
5. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie  Kodeksu przedszkolaka.
6. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

V. Cele ogólne:
kształtowanie u dzieci pozytywnych wzorców zachowań;
usystematyzowanie pracy wychowawczej przedszkola w oparciu o spójne działania rodziców, nauczycieli i personelu pomocniczego  placówki;
wyrabianie u dzieci wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, życzliwości i odpowiedzialności za siebie i innych;

VI. Cele szczegółowe:
Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.
Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.
Kształtowanie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych, kulturalnych.
Kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małych zespołach.
Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny; rozwijanie empatii.
Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, patriotyzm.
Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty   małej i dużej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej.
Kształtowanie zachowań przyjaznych środowisku przyrodniczemu np. segregacja odpadów.
Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

VII. Formy realizacji
zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe,
formy teatralne, literackie, muzyczne,
wystawka prac dziecięcych,
zajęcia otwarte dla rodziców,
kronika przedszkolna,
uroczystości,
spotkania,
konkursy,
koncerty,
publikacje,
przedsięwzięcia, akcje, np. ekologiczne, prozdrowotne,
spacery, wycieczki,
prace porządkowe,
filmy,
czynności samoobsługowe.

VIII. Metody:
Wg W. Okonia:
metody podające (asymilacji wiedzy) – uczenie się przez przyswajanie:  pogadanka,  dyskusja,   wykład, praca z książką;
metody problemowe (samodzielnego dochodzenia do wiedzy) – uczenie się przez odkrywanie; gry dydaktyczne; metody aktywizujące;
metody waloryzacyjne   uczenie się przez przeżywanie; metody impresyjne (uczestnictwo w odpowiednio eksponowanych wartościach np. oglądanie obrazów,
uczestnictwo w koncercie) metody ekspresyjne (dzieci wytwarzają lub odtwarzają określone wartości np. granie na instrumentach);
metody praktyczne   uczenie się przez działanie; metody ćwiczebne, metody realizacji zadań wytwórczych.