Projekt Książka

Projekt Książka 13.06-17.06.2022r.

Celem ogólnym było: rozbudzanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom
w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji budowanie systemu wartości budzenie odporności emocjonalnej, uczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach uczenie umiejętności społecznych w kontakcie z rówieśnikami i dorosłymi stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce budzenie dziecięcej wiedzy oraz rozbudzanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych budzenie u dzieci poczucia przynależności do grupy rówieśniczej wspieranie ciekawości dzieci, ich aktywności i samodzielności angażowanie rodziców w przygotowywanie materiałów do zabaw i zajęć dzieci. Dzięki realizacji zajęć i zabaw metodą projektu : Książka rozbudziła aktywność poznawczą
i badawczą dzieci. Zachęcałam dzieci do samodzielnego inicjowania, wspólnego planowania i wykonywania zadań. Poprzez realizację zajęć metodą projektu dzieci uczyły się: myślenia, poszukiwania, odkrywania, doświadczania, stawiania pytań, działania, współdziałania, dokonywania wyborów. Podczas realizacji zadań wspierałam dzieci podsuwając pomysły, wyzwalałam inicjatywę, co umożliwiało mi dyskretne prowadzenie do realizacji zaplanowanych celów. Punktem wyjścia było stworzenie mapy tematycznej, co wiemy
o książce, oraz książki przyniesione przez dzieci z domu. Postanowiłam, że dzieci poznają sposób powstawania książki: od autora do księgarni i biblioteki, będą dbać o książki, będą umiały korzystać
z książek jako źródła wiedzy i jako formy relaksu. Liczyłam na pomoc rodziców w realizacji zaplanowanych działań: przynoszenie różnorodnych książek, czytanie dzieciom bajek, baśni i wierszy
w domu i w przedszkolu. Dzięki aktywności dzieci, zaangażowania rodziców zrealizowałam wszystkie zaplanowanie działania.