Organizacja pracy przedszkola

Nasze Przedszkole nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach  jest przedszkolem publicznym.
Organem prowadzącym jest Miasto Siedlce. Nadzór pedagogiczny prowadzi Mazowiecki Kurator  Oświaty.

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 -17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przerwa wakacyjna jest ustalana przez organ prowadzący na przemian w miesiącach lipcu lub sierpniu. W czasie przerwy naszej placówki dzieci korzystają dyżurów w innych przedszkolach  (wg wykazu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń).
Zgłoszenia na dyżur należy dokonać w macierzystej placówce przed wakacjami.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 -6 lat, Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział integracyjny.
Liczba dzieci w oddziale nie powinna  przekraczać 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. Dzieci przebywają przez 4 lat, z tymi samymi nauczycielkami (jeśli tylko względy organizacyjne na to pozwalają).

Od grudnia 2006 działa w przedszkolu Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka .Dzieci są przyjmowane na terapię na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

Dzieci korzystają z 3 posiłków: I śniadania,  obiadu i podwieczorku.
Zasady wnoszenia opłat opisane są w dziale odpłatność.

Grupy pracują na podstawie wybranych przez nauczycielki programów i zatwierdzonych przez dyrektora przedszkola. Programy są wpisane do przedszkolnego zestawu programów.

Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla grup młodszych i  starszych, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe  :każde dziecko ma prawo do korzystania z dwóch form bezpłatnych zajęć dodatkowych.

Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki dla zdrowia, wypoczynku i bezpieczeństwa.

Ułatwienia dostępu