Regulamin placu zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW  W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 27  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SIEDLCACH  

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw w Miejskim
Przedszkolu Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach.

2. Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Miejskiego
Przedszkola Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach.

3. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

4. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli wspomaganych
przez pracowników obsługi, rodziców lub wskazanych przez rodziców opiekunów ponoszących
pełną  odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto, z uwagi
na  bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie
dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków,
3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na
jednym  miejscu.

6. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
1) zaśmiecania terenu,
2) niszczenia i uszkadzania roślinności,
3) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
4) zakłócania spokoju i porządku publicznego,
5) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji
chemicznych,
6) wprowadzania zwierząt,
7) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
8) przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

7. Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi
rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.

8. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłaszać

Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach.

9. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca
się  pracownikowi do prac ciężkich zatrudnionemu w przedszkolu.

10. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków pracownika do prac ciężkich
zatrudnionego w przedszkolu.

11. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie przez osoby postronne
możliwe jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola i po uprzednim uzgodnieniu z
Dyrektorem Miejskiego Przedszkola Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach.

12. Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących
jego wyposażenie bez jego zgody i poza godzinami pracy przedszkola i nie przestrzegają zapisów
niniejszego regulaminu.

13. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów
dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na
terenie  placu zabaw.

14. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym podpisem
każdy pracownik Miejskiego Przedszkola Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach.

15. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy
informacyjnej i na stronie internetowej przedszkola.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ułatwienia dostępu